21 feb. 2013

Fjärrundervisning kan rädda byskolorna?Fjärrundervisning kan rädda byskolorna


En statlig utredning föreslår att det blir tillåtet att ha digital fjärrundervisning i vissa ämnen i grundskolan. Vindelns kommun vill så fort som möjligt komma i gång med en sådan undervisningsmetod. Intressant tycker jag

Det jag reagerar emot är vad Margareta Wiman hävdar i artikeln, att:
Det finns än så länge endast begränsad forskning om distansundervisning. Därför blir fjärrundervisning endast tillåten i några ämnen.
- Den forskning som finns visar att närundervisning alltid är att föredra, säger Margareta Wiman som är kansliråd vid utbildningsdepartementet och sekreterare i utredningen Fjärr- och distansundervisningen (SOU 2012:76).

Kanske läser jag illa, men jag hittar inget annat än att rapporten lyfter fram bristen på forskning i ungdomsskolan. Den forskning som försiktigt andas en reservation är från 1998 respektive en forskningsöversikt från 2002 då onlineutbildning med betoning på synkrona möten ännu var i sin linda. Förutsättningarna för synkron nätkommunikation är helt annorlunda idag. Så, vad har Margareta Wiman för forskningsstöd när hon påstår att närundervisning alltid är att föredra? Det blir lite kategoriskt och lite fördomsfullt i mitt tycke.
I utredningen som nämns sägs följande i sammanfattningen:
Utredningen föreslår en generell reglering för att inrätta möjlighet att bedriva fjärrundervisning respektive distansundervisning men förordar en restriktiv tillämpning med hänvisning till att det saknas forskning på området.
Det är ju något helt annat, så vitt jag förstår i alla fall.

Inga kommentarer: