22 feb. 2010

Pedagog - Lärare?

Jag har ofta funderat på hur det kommer sig att man blir pedagog i skolsammanhang när man har tagit en lärarexamen. Det vore väl rimligt att yrkesbenämningen följer examensordningen? I lärarutbildningen förekommer en relativt begränsad omfattning av studier i ämnet pedagogik. Ämnet pedagogik är en hjälpvetenskap bland andra för att ge lärarstudenten kompetens i undervisning. Benämningen på detta utbildningsområde är i examensordningen "allmänt utbildningsområde. Varför har begreppet pedagog ersatt examensordningens yrkesbenämning lärare?
Jag har mina teorier men är tacksam för hjälp i denna fråga.

PEDAGOG

© Svenska Akademien, uppdaterad:2008-09-24
[Webbversionen är inte slutkorrigerad.]
SPALT: [P521][tryckt år 1952]

pe¹dagå⁴g l. ped¹- (- -óg DALIN; rimmnnde med fog ANDERSSON Amér 17 (1918); jfr BERGROTH FinlSv. 46 (1916)), m. || ig.; best. -en; pl. -er.
ANMÄRKNING: Anm. Förr användes av. den lat formen pedagogus, äv. med latinsk böjning. ConsEcclAboP 439 (1660: till pædagogum; i bet. 2). RUNEMARK SthmVägv. 2 (1789; i bet. 2).
( ped- 1792 osv. päd- (pæd-, paed-) 1674–1874)
[jfr t. pädagog(e), ä. t. pædagogus, eng. pedagogue, fr. pédagogue; av lat. pæda­gogus, av gr. παιδαγωγογϱ-τς, av παῖς (gen. παιδός barn (i avljudsförh. till lat. puer barn. gosse;

jfr PUERIL), vartill äv. παιδεύω, uppfostrar, under­visar jfr PEDANT), o. παιδεία, uppfostran, un­dervisning (jfr ENCYKLOPEDI), o. ἀγωγός, ledande, ledare (se DEMAGOG, MYSTAGOG).

Jfr PEDAGO- GARK, PEDAGOGI, PEDAGOGIK, PEDAGOGISK, PEDE- RAST, PEDEUTIK, PEDIATRI, PEDO- m. fl.]


[1]

1) om antika förh.: person (vanl. slav) som hade upp­sikt över (o. undervisade) barnen (gossarna) i ett hem o. ledsagade dem till o. från skolan o. d., barnledare; i fråga om förh. under medel­tiden o. början av nya tiden: skolgosse l. stu­dent som handledde o. undervisade barnen (gossarna) i ett hem (Inot fritt vivre l. lön) l. som biträdde vid elementarundervisningen i en skola.
NORRMANN Eschenbg 2: 312 (1818; hos ro­marna).
SvUppslB (1934).
[2]

2) (förr) om lärare vid vissa lägre läroanstalter; särsk.: lärare vid o. föreståndare för enklassig pedagogi.
VDAkt. 1674, nr 92.
NF 12: 931 (1888; vid enklassig peda­gogi).
Uppl. 2: 661 (1908; om ä. förh.). jfr SOCKEN- PEDAGOG.
[3]

3) allmännare: person som ägnar sig åt uppfostran o. undervisning; undervisare; skolman; lärare l. lärarinna; särsk. med tanke på sättet att meddela undervisning (o. upp­fostran); särsk. pregnant, om skicklig l. fram­stående undervisare; äv.: person som har (teoretiska) insikter i pedagogik. Hans kun­skaper äro ganska begränsade, men han är (god) pedagog. DA 1793, nr 172, s. l. En verklig teo­ retisk pedagog, som med rätta kan kallas den förste tyske skriftställare på detta område.
BERG­QVIST o. KJEDERQVIST Ziegler 30 (1898; om K. Bit­schin).
Vilken ömklig oförmåga hos pedagogerna att inordna puberteten i kulturarbetet! SIWERTZ JoDr. 35 (1928). jfr MUSIK-, PIANO-, SPRÅK-, SÅNG- PEDAGOG m. fl

1 feb. 2010

Stolt pappa

Heja PlaygroundSquad
http://globalgamejam.com/2010/derp

Personliga favoriter

Just nu har jag en massa personliga favoriter på nätet som jag tycker berikar undervisningen. Det förvånar mig ändå att så få verkar känna till http://scholar.google.se För undervisning är detta ett bra verktyg för att undvika en massa oönskade träffar. Generellt så verkar mer avancerade sökfunktioner i google fortfarande vara ett främmande område för många elever (och lärare).

Nu ger jag bara ett axplock på övriga sidor som senaste tiden varit flitigt använda:
http://www.gapminder.org/ - underbara Gapminder!
Google Earth - naturligtvis. Stora möjligheter.
http:// www.sgu.se - har en kartgenerator som är mycket användbar
http://www.globalis.se/Statistik - komplement till andra liknande tjänster som jag provar.
http://www.nrm.se - Naturhistoriska riksmuseet, en rik källa på webben
Sundsvallsminnen - Har mycket material om Sundsvallsstrejken 1879 för den intresserade
http://www.historia.se/ - har väl ingen missat. En resurs för historisk statistik
http://www.stockholmskallan.se/ - omistlig
http://www.ub.gu.se/kvinn/- Bland annat digitalt arkiv över äldre kvinnotidskrifter
http://www.gu.se/media/digitalamedier/videoarkiv/ - Här finns många pärlor. Ett videoarkiv.
http://www.h.scb.se - Animerade befolkningspyramider 1968-2008 - från SCB

Missa inte möjligheten att använda http://academicearth.org/ här finns många fantastiska föreläsningar. Bara att njuta av och använda i undervisning.

Jag får hejda mig här.