25 feb. 2013

Flexspan: Vita huset bakom Open Access

Nyheter från omvärldsbevakaren Alastair Creelman!!
Flexspan: Vita huset bakom Open Access: Seal of the United States Office of Science and Technology Policy  /  Public Domain Vita huset har nyligen utfärdat ett direktiv som k...

23 feb. 2013

de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan

Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan

21 feb. 2013

Fjärrundervisning kan rädda byskolorna?Fjärrundervisning kan rädda byskolorna


En statlig utredning föreslår att det blir tillåtet att ha digital fjärrundervisning i vissa ämnen i grundskolan. Vindelns kommun vill så fort som möjligt komma i gång med en sådan undervisningsmetod. Intressant tycker jag

Det jag reagerar emot är vad Margareta Wiman hävdar i artikeln, att:
Det finns än så länge endast begränsad forskning om distansundervisning. Därför blir fjärrundervisning endast tillåten i några ämnen.
- Den forskning som finns visar att närundervisning alltid är att föredra, säger Margareta Wiman som är kansliråd vid utbildningsdepartementet och sekreterare i utredningen Fjärr- och distansundervisningen (SOU 2012:76).

Kanske läser jag illa, men jag hittar inget annat än att rapporten lyfter fram bristen på forskning i ungdomsskolan. Den forskning som försiktigt andas en reservation är från 1998 respektive en forskningsöversikt från 2002 då onlineutbildning med betoning på synkrona möten ännu var i sin linda. Förutsättningarna för synkron nätkommunikation är helt annorlunda idag. Så, vad har Margareta Wiman för forskningsstöd när hon påstår att närundervisning alltid är att föredra? Det blir lite kategoriskt och lite fördomsfullt i mitt tycke.
I utredningen som nämns sägs följande i sammanfattningen:
Utredningen föreslår en generell reglering för att inrätta möjlighet att bedriva fjärrundervisning respektive distansundervisning men förordar en restriktiv tillämpning med hänvisning till att det saknas forskning på området.
Det är ju något helt annat, så vitt jag förstår i alla fall.

15 feb. 2013

Flexspan: Högskolan Dalarna får kvalitetsmärkning för nätbas...

Flexspan: Högskolan Dalarna får kvalitetsmärkning för nätbas...: Allt flera lärosäten i världen börja kvalitetssäkra sina nätbaserade utbildningar. I Sverige är det fortfarande sällsynt med sådan kvalite...

Bättre studieresultat med mentometer

Jag har tidigare skrivit om möjligheterna till kommunikation (anonymt) med studenter via mentometerteknik i undervisningssammanhang. Jag har också följt ett projekt vid Högskolan Dalarna som redovisade sina erfarenheter i tisdags. se länk

Under tisdagen höll programmet för Nästa generations lärande (NGL) en konferens för att ge kollegor möjlighet att delge varandra resultat som uppnåtts i de utvecklingsprojekt som pågår i programmet.
I ett av projekten, Studentaktiva föreläsningar i fysik, har Andreas Lagerkvist och Markku Jääskelainen provat en metod som använts länge vid Harvarduniversitetet i USA. Metoden går ut på att dela ut så kallade mentometerknappar till studenterna, så att de kan svara anonymt på frågor som ställs under föreläsningen. Genom att mäta hur bra studenterna hänger med kan läraren avgöra om det behövs en djupare genomgång av ämnet. Resultaten visar att studenter som gått kurser där mentometerknappar använts gjorde bättre ifrån sig när det var dags för examination.

Redovisningen är inspelad och kommer att läggas ut inom kort på Högskolans hemsida.