25 apr. 2013

Till läsning rekommenderas...

Jag har just läst en mycket intressant text om seminariet i den akademiska traditionen av Lisa Öman: "Det bildande seminariet". Hon redogör på ett intressant sätt för framväxten av seminariet som form inom akademin. Det var inte en okontroversiell resa förstår jag nu. Texten hittar ni i boken
"Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv, red. Anders Burman"
Jag gillar titeln...
Två citat nedan som aptitretare, ett från inledningen och ett från slutet av artikeln - Läs! Boken finns att beställa på följande länk eller att ladda ned i pdf på samma sida.

Seminarieformen är inte endast en kulturell produkt, utan en avsiktligt
uppfunnen social situation med specifika mål.
Ett tecken på seminarieformens outtalade mål är att ordet
seminariekultur är ett begrepp som akademiker använder, inte
sällan på ett värderande sätt. ”På den och den institutionen finns
det en verkligt bra seminariekultur” kan någon säga, och det
innebär att det råder en öppen atmosfär och att nya teorier och
forskningsresultat bryts mot äldre, i ett levande och pågående
samtal. På ett annat ställe kan det råda en ”förskräcklig” seminariekultur,
där människor far illa och vissa tankemönster är tillåtna,
andra inte, vilket skapar stagnation.

Om syftet med seminarier är att grundutbildningsstudenter ska
fostras in i ett vetenskapligt tänkesätt, lära sig argumentera för en
ståndpunkt, lyssna på och bedöma andras argumentation och ta
till sig andras erfarenheter – vidga sitt vetande – måste man
tänka på att dessa mål inte är självklara. Högskolans lärare är
ofta väl medvetna om att det är första steget i en bildningsprocess
som tas när en student första gången bevistar ett seminarium.
Ansvaret för den enskilda studentens utveckling känns
många gånger hisnande stort och svårt att fullfölja när läraren
har flera och stora seminariegrupper.
Samtidigt säger beprövad erfarenhet att seminarieformen är
fruktbar för att utveckla studenters tänkande, förmåga till inkännande,
fantasi och argumentationsförmåga, och i många
avseenden överlägsen andra undervisningsformer...

10 apr. 2013

Tips!

Använder du dropbox?
Jag fick just upp ögonen via en bekant för ...

dbinbox an inbox for your Dropbox

dbinbox.com/
By visiting your personal dbinbox, non-Dropbox users will be able to upload files straight into a special 'inbox' folder in your Dropbox.
This is also quite handy if you need to send yourself a file from someone else's computer but don't want to log into email or remember a tinyurl.
Public dbinboxes can be optionally passphrase protected [Coming Soon].

Jag testade och det fungerade enkelt och smidigt - rekommenderas!