21 dec. 2018

Utbildning & Lärande!

Ladda ned och läs alla utbildningsintresserade!!
Utbildning & Lärande


citat ur första artikeln s21:
Det huvudsakliga problem som trätt fram är att elever är sårbara och att lärare har brister, och att den viktigaste åtgärden är att bygga undervisning på hjärnforskningens rön. I denna framställning är det också påtagligt att undervisning och lärande förvanskas och trivialiseras på sätt som förflyttar dessa fenomen långt från läraryrkets kärna, förstådd som undervisning av ett ämnesinnehåll (jfr Carlgren, 2011).

Artiklar

En samtida diskurs om hjärnans betydelse för undervisning och lärande: Kritisk analys av artiklar i lärarfackliga tidskrifter
Magnus Levinsson & Anita Norlund
Lärares medverkan i praktiknära forskning: Förutsättningar och hinder
Inger Eriksson
Vikten av teori i praktiknära forskning: Exemplet aktionsforskning och teorin om praktikarkitekturer
Karin Rönnerman
Pedagogisk rytm: Ett begrepp om och för lärares arbete
Sören Högberg
Med rörelse och engagemang: En sociomateriell hållning till praktiknära skolforskning
Karin Gunnarsson             
Forskning i samverkan: Att vara nära men se med nya ögon
Lena Nilsson & Daniel Olof Wiedel

Opponenten recenserar

Opponenten recenserar: Anna Henriksson Perssons licentiatuppsats
Christina Osbeck

12 nov. 2018

En film om verklig digital kompeten - The nightmare videos of childrens' YouTube — and what's wrong with the i...


Digital kompetens (digital literacy) handlar inte om handhavande av
digitala verktyg - bara. Det är ett extremt ytligt sätt att hantera
förståelse av det digitala samhälle som omger oss.

En film som förklarar en del av det vi måste förstå är James Bridle´s föredrag på TED26 okt. 2018

NU2018

Hemkommen från NU2018...
Funderar jag fortfarande på allt jag fått med mig. Nu har föreläsningarna från tre intressanta keynote speakers publicerats. Jag rekommenderar alla tre men i synnerhet Ray Land som blev en personlig favorit. Ni hittar dom här http://nu2018.se/talare/
Tillsammans med en kollega (Mats) ledde vi ett session kring återkoppling och fick ett intressant samtal med deltagarna. Innehållet vi presenterade finns även (i stort) redogjort i en intervju som finns här
http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1255340&dswid=-5131
NU ser jag fram emot NU2020 på Södertörns Högskola