29 apr. 2014

Nationella strategi-bloggen

"Nytt forum ska öka användandet av it i skolan" så lyder rubriken  på Sveriges Kommuner och Landstings websida.
Regeringen satsar 2,8 miljoner kronor under 2013 för att höja tempot i digitaliseringen av Sverige. Satsningen fokuserar på fyra områden;
  • Främja digitaliseringen inom fler områdena i den digitala agendan
  • Utarbeta ett ramverk för utvärdering och utveckling av skolors digitalisering
  • Etablera ett samverkansforum för skola och IT
  • Ta fram förslag på hur man kan skapa bättre förutsättningar för digital samverkan mellan kommunala och statliga myndigheter

Det bådar ju gott och är värt all uppmärksamhet. Men istället för att berätta här om bakgrund och presentation av "Nationellt forum för digitaliseringen av skolan" så länkar jag till presentationen direkt här: LÄNK
Det finns en blogg som skall informera om det löpande arbetet. En tillsatt referensgrupp presenteras också som i nuläget består av 31 personer med olika roller och kompetenser.

Strategin skall bestå av tre delar
  • Vision
  • Mål
  • Handlingar (och ansvar)

...och en preliminär vision har publicerats som i nuläget lyder:
”Elever i den svenska skolan är unika, nyfikna, modiga, kreativa och redo att möta framtidens utmaningar, digitalt trygga och kompetenta. 
Lärandet kännetecknas av nyfikenhet, likvärdighet, flexibilitet och ständig utveckling. Varierade, individualiserade arbetssätt och digitala lärresurser används för att åstadkomma detta. De möjligheter som internet och modern teknik erbjuder används klokt och mångfacetterat i skolans kunskapsprocesser. Skolans huvudmän och professionella har kompetens och förmåga att ge elever förutsättningar att lyckas i en digitaliserad skola och ett digitaliserat samhälle.”
På bloggen publiceras även en text från arbetsdokumentet om målformuleringar. Gruppen vill ha synpunkter och därför är det angeläget att dela och sprida informationen om det löpande arbetet. Öppenheten i processen bådar gott.
Det är knepigt att formulera mål och att i detta balansera mellan högt och lågt, konkret och abstrakt, strävansmål och uppnåendemål...
Men som sagt, gruppen vill ha respons

Min högst personliga reflektion är att gruppen i sitt arbete skall undvika formuleringar som stöder tankefiguren som digitala resurser som "hjälpmedel" för lärande som leder tanken fel, enligt min mening. Digitaliseringen innebär mer än så...http://reflektorium.blogspot.se/2012/05/ngl.html 
Det är så lätt att fastna i verktygsträsket som begränsar vårt tänkande till tips och tricks.

Vi följer arbetet och hejar på!

2 kommentarer:

petter sa...

Märkligt att man inte heller här förstår begreppet strategi.

Strategin skall bestå av tre delar
Vision
Mål
Handlingar (och ansvar)

Strategi, vision, mål och handlingsplan är fyra olika delar som ska hjälpa varandra. Tror man att visionen är en del av strategin kan man skapa total förvirring.

Det finns förstås ett enkelt alternativ:
"We have a 'strategic plan.' It's called doing things."

Ulf O G sa...

Du får ge gruppen respons Petter. Dom vill ju ha det